INFORMACJE PRIVACY

Nota informacyjna udzielana zgodnie z art. 13 Dekretu Legislacyjnego 196/03 -Prywatność (opublikowany w Dzienniku Urzędowym w dniu 29 lipca 2003, Seria główna nr 174, Dodatek zwykły 123/L).
Powyższa ustawa reguluje zagadnienia dotyczące poufności danych osobowych i nakłada szereg obowiązków na podmiot przetwarzający informacje dotyczące osób trzecich.
Zgodnie z ustawą, przez "przetwarzanie" danych rozumie się "każdą operację lub zbiór operacji, przeprowadzanych również bez pomocy narzędzi elektronicznych, dotyczących prowadzenia bazy danych, redakcji kart księgowych i innych, wypełniania modeli deklaracji podmiotów zastępczych dla podatku dochodowego wyłącznie w stosunku do osób innych niż zatrudnieni pracownicy, zbierania, utrwalania, organizowania, przechowywania, przeglądania, opracowywania, zmieniania, selekcji, wyciągu, porównywania, korzystania, łączenia, blokowania, komunikowania, rozpowszechniania, usuwania i niszczenia danych, również jeśli nie są one zapisane w bazie danych, wykonywania zamówionego oprogramowania oraz witryn internetowych, naprawy komputerów oraz danych w nich zawartych, włączywszy w to hasło systemu oraz inne zabezpieczania, oraz związanych z wszelkimi innymi działaniami przewidzianymi dla działalności prowadzonej przez nasz Kemping Village I Tre Moschettieri.www:tremoschettieri.com i www.tremoschettieri.it
W związku z poniższymi punktami, omawiającymi sytuacje, w których mogą Państwo mieć do czynienia z naszym Kemping Village I Tre Moschettieri :
- umowy dotyczące dostawy dóbr materialnych, niematerialnych oraz usług;
- stosunki handlowe oraz wszelkiego rodzaju współpraca.
informujemy, że dane dotyczące Państwa spółki oraz osób fizycznych wyznaczonych przez Państwa do działania w Państwa imieniu, są niezbędne do prowadzenia zwykłych operacji dotyczących omówionych sytuacji i że w związku z powyższym przekazanie danych jest obowiązkowe;
 
- Podanie wszystkich wymaganych danych jest obowiązkowe. Przetwarzając dane możemy uzyskać informacje określone przez ustawę jako "wrażliwe", ponieważ można za ich pośrednictwem poznać stan zdrowia, przynależność do związków zawodowych, przekonania religijne i filozoficzne. Z powodu opisanych powyżej względów prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych.

Dane zebrane za pośrednictwem Internetu: nasz Kemping Village I Tre Moschettieri wykorzystuje na swej witrynie technologie umożliwiające śledzenie adresów IP oraz "Cookies", w celu śledzenia wizyt na witrynie, w szczególności:
a) adresy IP: zbierane są adresy IP wszystkich osób odwiedzających witrynę. Zebrane dane są wykorzystywane do zarządzania operacjami techniczno-administracyjnymi naszej Firmy, diagnostyki ewentualnych problemów technicznych oraz aby zapobiec naruszeniom strony i nadużyciom.
b) pliki Cookies: nasza Spółka może korzystać z technologii "Cookie", w celu poprawy możliwości użytkowania oferowanych usług, przypisując plik cookie połączonemu z witryną odwiedzającemu. Pliki cookie są wykorzystywane również do określenia ilości odwiedzin naszej witryny oraz śledzenia Państwa profilu podczas procesu zamawiania usług, w celu obliczania zniżek i zarządzania promocjami, które mogą przysługiwać Państwa kontu. Goście witryny mogą wyłączyć w swej przeglądarce funkcję śledzenia plików cookie, ale w niektórych przypadkach może to spowodować nieprawidłowości w działaniu naszej strony.

Informacje na temat wykorzystywania plików cookies zawarte są w Dyrektywie 2009/136/WE.
Dalsze informacje dotyczące ogłoszeń reklamowych Google Adwords oraz Remarketingu zawarto w Normach dotyczących reklamy Google.

Przekazywanie i rozpowszechnianie danych: podane przez Państwa dane mogą zostać przekazane i/lub rozpowszechniane, aby zrealizować zobowiązania wynikających z umowy z naszą Spółką zobowiązań, w celach wynikających z tych zobowiązań, w celach związanych z wystawieniem referencji, w związku z działaniami handlowymi i promocyjnymi produktów naszej Spółki; ponadto, dane mogą zostać przekazane:
- pracownikom biura i/lub firmy działających w charakterze administratora danych i wyznaczonych do ich przeznaczania w celu wykonania zamówionych przez Państwa usług; personel ten został odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz prawa do ich ochrony.

Przetwarzanie danych obejmuje identyfikację niektórych podmiotów, na których spoczywają szczególne zobowiązania i odpowiedzialność.
Podane zostają następujące informacje na temat:
- Podmiotu uprawnionego do przetwarzania danych osobowych oraz Administratora danych, którym jest: Camping Village I Tre Moschettieri – Via Capanno di Garibaldi, 22 – Lido di Pomposa-44020-Comacchio(FE)- P.IVA 00255990384 tel.(+39)0533380376-Fax.(+39)0533380377
- Osób wyznaczonych do przetwarzania danych: to pracownicy i/lub współpracownicy firmy Camping Village I Tre Moschettieri

Dane, o których mowa, będą przetwarzane:
- na nośniku papierowym i elektronicznym jakiegokolwiek rodzaju;
- przez podmioty upoważnione, identyfikowane w ciągły sposób, odpowiednio przeszkolone i poinformowane na temat obowiązków nakładanych obowiązującymi przepisami;
- zobowiązując się do ich aktualizowania, usuwania danych przestarzałych, niekoniecznych lub nieistotnych;
- zobowiązując się do stosowania środków organizacyjnych i zabezpieczających wymaganych prawem, mających na celu zagwarantowanie poufności oraz uniknięcie nieupoważnionego dostępu do danych podmiotów trzecich lub osób nieupoważnionych.

W celu skorzystania ze wspomnianych praw przewidzianych art. 7 Dekretu Legislacyjnego 196/03, osoba zainteresowana musi złożyć pisemny wniosek do firmy: Camping Village I Tre Moschettieri – Via Capanno di Garibaldi, 22 – Lido di Pomposa-44020-Comacchio(FE)- P.IVA 00255990384 tel.(+39)0533380376-Fax.(+39)0533380377


 
comacchio
village for all
ferrara
ospitalità italiana
mirabilandia